PROTECCIÓN Dos DATOS

POLÍTICA DE PRIVACIDADE


Esta Política de Privacidade regula tanto o tratamento de datos persoais que SEREA PRODUCIÓNS, S.L. (en diante, Serea Produccións); Rúa A Besada, 4 – Esc. 5, 1ºA – 15895, Milladoiro (A Coruña); CIF: B10860708 exerce como responsable do tratamento, como o réxime de protección de datos aplicable aos servizos prestados por Serea Producións cando actúa como responsable do tratamento dos datos que os usuarios tratan nos seus servizos. En ambos os casos, tanto se Serea Producións actúa como controlador ou encargado do tratamento, cúmprense rigorosamente os requisitos da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, mantendo o respecto absoluto aos datos e á privacidade dos usuarios.

Esta Política é accesible de forma permanente a través da ligazón habilitada na páxina web, denominada Protección dos Datos, podendo actualizarse en calquera momento, xa sexa como consecuencia dun cambio normativo ou ben porque se modifique a configuración dos servizos. As modificacións que supoñan modificacións na prestación do servizo, ou requiran o consentimento dos interesados, serán comunicadas con trinta días naturais de antelación para que os interesados ​​poidan manifestar a súa oposición ao tratamento dos seus datos segundo a modificación descrita, ou para que os Usuarios poidan adoptar as medidas que consideren oportunas en relación coa modificación comunicada. Se transcorrido o prazo previsto o usuario accede de novo aos seus servizos ou non comunica a súa oposición, as novas condicións entenderanse aceptadas.

 

Responsable do tratamento

Serea Producións trata os datos de forma leal e lícita; só trata os datos que considere adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ao alcance e ás finalidades específicas, explícitas e lexítimas para as que os obtén, e non os utiliza para fins incompatibles con aqueles para os que foron recollidos os datos.

 

Veracidade

Os usuarios do sitio web de Serea Producións (en diante, os usuarios) son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que faciliten a Serea Producións, considerando que os datos facilitados por eles son verdadeiros, actuais e exactos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar os seus datos, así como as súas preferencias en canto ao tratamento dos datos facilitados, enviando un correo electrónico a info@serea.pro. Se Serea Producións tivese coñecemento da inexactitud dos datos, adoptará as medidas necesarias para a súa rectificación.

 

Información

Serea Producións, como responsable do tratamento, informa que tanto os datos persoais facilitados polos usuarios ao rexistrarse como os que prestan para calquera dos servizos que se ofrecen en serea.pro e que se comunican por calquera dos medios de contacto dispoñibles (formulario, teléfonos). ou correo electrónico), se incorporen ou poidan incorporarse a un ficheiro da súa titularidade, debidamente inscrito no Rexistro habilitado pola Axencia Española de Protección de Datos, e que será tratado nos termos previstos nesta Política de privacidade.

Para acceder e/ou navegar pola web serea.pro non é necesario facilitar ningún dato. O carácter obrigatorio dos datos solicitados a través da páxina web indícase engadindo un asterisco (*) despois do campo do formulario. Se non se facilitan os datos requiridos, non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitada.

Serea Producións non trata datos de menores en ningún caso, xa que só se permite o rexistro como usuario a maiores de idade con plena capacidade de obrar no tráfico legal.

 

Finalidade
Serea Producións só tratará os datos persoais facilitados polos usuarios de acordo coas finalidades descritas nesta Política e nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados polos usuarios, que se relacionan a modo de exemplo a continuación:

  • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados na páxina web, son utilizados para contactar e/ou xestionar a solicitude comunicada.
  • Usuarios: os datos recollidos por calquera dos medios ou canles de contacto identificados no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar as solicitudes de información dos usuarios a nivel técnico (solucións a posibles erros), e/ou para comunicarlles incidencias, noticias ou calquera información de interese sobre as nosas actividades.

Consentimento

Os usuarios aceptan o tratamento dos seus datos nos termos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade ao rexistrarse como usuario de Serea Producións, ou mediante o envío de información ou mediante calquera dos medios de contacto facilitados na páxina web de serea.pro. Os usuarios deberán absterse de facilitar datos persoais doutros interesados, salvo que dispoñan da autorización pertinente, segundo a cal os devanditos interesados ​​terán sido informados previamente e debidamente sobre o contido desta Política de Privacidade e, en concreto, que prestan o seu consentimento para que os seus datos facilitados a Serea Producións para que sexan tratados de acordo coas finalidades correspondentes, así como que poidan exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (en diante, denominados conxuntamente ARCO) nos termos descritos nesta mesma Política. En todo caso, Serea Producións cancelará os datos rexistrados en canto xa non sexan necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recollidos, podendo conservalos durante todo o tempo de calquera tipo de responsabilidade derivada dunha relación xurídica ou xurídica ou obrigatorio poderá esixirse a execución dun contrato ou a aplicación de medidas precontractuais solicitadas polo interesado.

 

Cesión

Serea Produccións non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha normativa comunitaria dispoña o contrario. En tal caso, só comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a solicitude dos usuarios e prestar os servizos solicitados, de xeito que a cesión responde á aceptación libre e lexítima dunha relación xurídica existente entre os interesados ​​e Serea Producións, cuxo desenvolvemento, ou cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e iso inclúe a necesaria transmisión dos mesmos. No caso de que un usuario deixe algún comentario ou interactúe socialmente co sitio web serea.pro ou nas redes sociais nas que estea presente, deberá ter en conta que os seus datos serán publicados no entorno no que actúe, é dicir, estarás autorizando expresamente a comunicación dos teus datos -asociados á actuación que realizas- ao resto de usuarios que accedan ao sitio web ou á rede social.

 

Dereitos e revogabilidade
O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a Serea Producións nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os interesados ​​poderán exercer os seus dereitos ARCO, e revogar o consentimento prestado para o tratamento e/ou cesión dos seus datos, en calquera momento, solicitándoo por correo electrónico dirixido a Serea Producións SL – Rúa A Besada, 4 – Esc. 5, 1ºA – 15895 , Milladoiro (A Coruña); ou ben, enviando un correo electrónico a info@serea.pro. En todo caso, a solicitude deberá ir acompañada da copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

 

Seguridade

Serea Producións adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. En concreto, as medidas asociadas ao nivel medio de seguridade dos expedientes e/ou tratamento automatizado, de conformidade co establecido no título VIII do Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Protección de Datos Persoais.

 

Confidencialidade

Serea Producións comprométese a gardar o segredo profesional sobre os datos aos que accede, así como o deber de conservalos, obrigas que continuarán aínda despois da finalización da súa relación co Usuario. O resto das obrigas establecidas en relación co tratamento de datos por conta de terceiros, extinguiranse no momento en que os datos fosen suprimidos ou eliminados do equipo de almacenamento ou, dalgún xeito, destruídos ou inaccesibles.