Aviso Legal

SEREA PRODUCIÓNS, S.L., é titular da páxina web www.serea.pro e da marca SEREA PRODUCIÓNS.


DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

TITULAR DO SITIO WEB: Serea Produccións, S.L.    CIF: B10860708
DOMICILIO SOCIAL: Rúa A Besada, 4 – Esc. 5, 1ºA – 15895, Milladoiro (A Coruña)
E-mail: info@serea.pro

 

USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de Serea Producións, atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan de obrigado cumprimento.

 

USO DO PORTAL: A web www.serea.pro permite acceder a multitude de información, servizos, etc. (en diante, “os contidos”) en Internet pertencentes a Serea Producións, ou aos seus provedores aos que o USUARIO poida ter acceso.

 

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do sitio web. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que sexa necesario para acceder a determinados servizos ou contidos ou consultas. No devandito rexistro, será o USUARIO o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o USUARIO poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.

 

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que Serea Producións ofrece a través da súa páxina web e, a título enunciativo pero non limitativo, a non utilizalos para: (i) realizar actividades ilícitas, ilícitas ou contrarias á boa fe e ao público. orde; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de defensa do terrorismo ou de atentado contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Serea Produciones, dos seus provedores ou de terceiros, introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. En todo caso, Serea Producións non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats, redes sociais ou outras ferramentas de participación.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Serea Producións por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas web, así como dos elementos contidos nelas (imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos ; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), propiedade de Serea Producións, ou dos seus provedores.

 

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Serea Produciones. Podes visualizar os elementos dos diferentes sitios web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa, única e exclusivamente, para o teu uso persoal e privado, sendo, polo tanto, estritamente Quedan prohibidas a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Serea Producións.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Serea Producións non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou transmisión de virus ou malintencionados. ou programas lesivos nos contidos, a pesar de ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

MODIFICACIÓNS: Serea Producións resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa páxina web, podendo modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos prestados a través dela como a forma en que aparecen presentados ou localizados na súa páxina web. sitio web.

 

ENLACES: No caso de sitios web que poidan enlazarse mediante hipervínculos a outros sitios de Internet, Serea Producións non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Serea Producións asumirá responsabilidade algunha polos contidos de calquera enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida. en calquera destes hipervínculos ou noutros sitios de Internet. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Serea Producións, poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e terá vixencia ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Serea Producións e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela.